საქართველოს მოქალაქეების საყურადღებოდ!
 
 
 
იმ მიზეზთა ჩამონათვალი, რომლის გამოც შესაძლოა მოქალაქეს უარი ეთქვას ისრაელის ტერიტორიაზე შესვლაზე.
 
1. უსაფრთხოების ან საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის კუთხით არსებული ინფორმაცია;
 
2. მოწვევის არქონა (იმ ქვეყნებთან, რომლებთანაც ისრაელს გააჩნია სავიზო რეჟიმი);
 
3. ისრაელში ვიზიტი პირთან, რომელიც არ არის ისრაელის მოქალაქე ან ისრაელის მუდმივი მაცხოვრებელი;
 
4. ცრუ ინფორმაციის წარდგენა მესაზღვრესთან გასაუბრების დროს;
 
5. ეჭვი, რომ მოქალაქის ვიზიტის მიზანია ისრაელში დარჩენა;
 
6. ვიზიტის მიზანი გაურკვეველია;
 
7. მესაზღვრესთან თანამშრომლობაზე უარის თქმა;
 
8. შეუსაბამოდ გაცემული ვიზა (ვიზის ტიპი);
 
9. ისრაელში ოჯახის წევრების ყოფნა, რომლებიც არიან უცხო ქვეყნის მოქალაქეები და დასაქმენული არიან ისრაელში;
 
10. ვიზის არქონა;
 
11. მოწვევის არქონა;
 
12. შემოსვლის ნებართვის არქონა (მხოლოდ „ალენბის“ სასაზღვრო-გამშვები პუნქტიდან შემომავალი პირების                     შემთხვევაში);
 
13. ვიზიტის მიზანია არალეგალური დასაქმება;
 
14. საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევა;
 
15. ეჭვი, რომ მოქალაქე მოემართება ისრაელში მუდმივად დასარჩენად;
 
16. ეჭვი, რომ მოქალაქემ შესაძლოა პრობლემები შეუქმნას სახელმწიფოს;
 
 17. ეჭვი, რომ მოქალაქე შესაძლოა დაკავდეს მისიონერული საქმიანობით;
 
18. მინიმალურ მოთხოვნებთან შეუსაბამობა;
 
19. თუ პირს ადრე უარი უთხრეს ისრაელში შემოსვლაზე;
 
20. როდესაც პირმა მაქსიმალურად გამოიყენა ისრაელში მუშაობის ნებართვით განკუთვნილი პერიოდი;
 
21. თუ ადრე პირი ლეგალურად მუშაობდა ისრაელში და ჩამოვიდა ისრაელში როგორც ტურისტი;
 
22. დაარღვია სავიზო რეჟიმი და გადააჭარბა ნებადართულ დღეთა რაოდენობას;
 
23. ისრაელის სახელმწიფოში უკვე იმყოფებოდა არალეგალურად;
 
24. ე.წ. BDS-ის ფარგლებში საქმიანობა (გულისხმობს ისრაელის ბოიკოტირებას და მის წინააღმდეგ სანქციების                   შემოღებას);
 
25. მოქალაქე იყენებს გაყალბებულ მონაცემებს, დოკუმენტებს ან არსებობს მის იდენტიფიცირებასთან                                    დაკავშირებული ეჭვები, რომ იყენებს სხვა პიროვნების მონაცემებს;
 
26. ძალადობრივი ქცევა;
 
27. გაურკვეველია შემოსვლის მიზანი;
 
28. ეჭვი, რომ საფრთხეს შეუქმნის საზოგადოებრივ წესრიგს.
 
 
ეს 28 მიზეზი არ არის საბოლოო და მესაზღვრეს უფლება აქვს უარი უთხრას პირს ისრაელში შესვლაზე სხვა  მიზეზების გამოც!